Kompletteringsbudget för 2022

Vi bygger Skurups kommun bättre!

Då det föreligger en ny politiska majoritet i Skurups kommunfullmäktige saknas det i vissa delar stöd för den budget som tidigare i år beslutats av kommunfullmäktige. Med anledning av detta läggs här en kompletteringsbudget för stöd och beslut av kommunfullmäktige, innan årsskiftet 2021/22.

Även om det finns stort behov av att ändra i M+Sd+SkuP budget kommer vi, med hänsyn till verksamheterna samt vissa redan påbörjade arbeten, förändra det mest nödvändiga för att få Skurups kommun på rätt köl igen. Utvecklingsfrågor som bostadsbyggande och näringslivsetableringar har vi över partigränser länge haft samsyn kring och under flera mandatperioder har vi sett en positiv utveckling på det området. Detta blocköverskridande arbete kommer fortsätta då det tjänar kommunen gott.

Det finns såklart många frågor som kan vänta tills väljarna sagt sitt i valet 2022. Men samtidigt ser vi att vissa frågor är så akuta att det riskerar äventyra verksamheters kvalitet och framtidens välfärd om inget görs. Därför lägger vi här nu en kompletteringsbudget som innehåller både strukturella förändringar och verksamhetssatsningar. Inte minst för vi ut stora delar av de statliga satsningar som tidigare lagts på hög och inte kommit personal, kommuninvånare, barn, unga och äldre till del.

Nedan anges de ändringar som görs i den befintliga budgeten samt enligt god praxis fastställs även skattesatsen igen. Ev förändringar i avgiftskatalogen för taxe- och avgiftsförändringar verkställs.

Ekonomi:

Skattesats: oförändrad (20:42)

Intäkter: Då kommunens skatteintäkter ökar mer än budget samt att statens statsbidrag fortsatt är mycket höga finns där ett prognostiserat reformutrymme för 2022 som inte beaktats budgeten för 2022. Det är då angeläget att en kompletteringsbudget kommer på plats för att fördela det utrymme som finns om 24,8 miljoner.

Överskottsmål: Kommunens överskottsmål är 1% under mandatperioden. Pga stora statliga bidrag som lagt i RURen finns det inget behov att ha kvar det målet under 2022. Regler för god ekonomisk hushållning kommer uppfyllas ändå.

Investeringar: Tillfällig paus görs och en utredning kommer skyndsamt genomföras för vidare beslut om förändringar i investeringsbudgeten. Dock kommer 500´ öronmärkas till påbörjad förbättring av hemsida och andra kommunikationsplattformar.

Lånebild: Kommunens hyror ökar för varje år. En stor anledning till detta är alla investeringar som gjorts och görs. Finansiering sker ofta med lånade pengar utan generell amorteringsplan. Att låna utan amortering är att skjuta låneskulden på kommande generationer.

Vi vill stärka kommunens ekonomi genom att börja öka amorteringsgraden.

Avgifter/taxor: förändring gällande simskola. Avgiften tas bort och en sanktionsavgift för uteblivet deltagande införs.

Förändringar i driftsbudgeten:

Då personal haft några tunga år bakom sig och stora utmaningar framför sig måste löneöversynen prioriteras. VI tillskjuter extra medel till lönerevisionen 2022 som ska syfta till att de som arbetar i första linjen mot barn, unga och äldre ska få den löneökning de förtjänar genom en extra lönerevision.

4milj

Friskvårdsbidraget har länge varit lågt och det har en viktig funktion för att personal ska må bra både på och utanför arbetet. Bidraget höjs med 1000kr.

1milj

Trivsel är a och o på en arbetsplats. Medarbetare sliter varje dag för att hålla i gång den välfärd vi alla förväntar oss fungerar när vi behöver den. För att trivas på en arbetsplats och bygga en positiv känsla i arbetslaget har det tidigare funnits en ”trivselpeng” för detta. Men den har tyvärr tagits bort och därför ämnar vi införa den igen.

600´

Individ- och omsorgsförvaltningen har länge levt under stora besparingsbeting trots att behoven inom verksamheterna ökar för varje år. Det är dag att verksamheten får medel för en nystart att möte framtidens utmaningar. Prioriteringen för verksamheten måste ligga på att möta det ökade vårdbehovet, fler tillsvidareanställda och färre visstid och färre sk delade turer.  

7milj

De anställda som arbetar ute på våra förskolor, skolor, äldreboende mm och som enligt arbetsmiljölagen inte har rätt till skyddsskor ska ha rätt till arbetsskor som arbetsgivaren medfinansierar.

450´

Biblioteksverksamheten har länge varit i behov av ökade anslag. En ökning för att möjliggöra inköp för ett ökat utbud av e-medier. böcker och tidskrifter, samt budget för vuxenarrangemang.

100 ´

Miljöstrategiska arbetet måste åter växlas upp efter några år av ständiga nedskärningar. Hållbarhetsarbetet med FN´s globala mål Agenda2030 återinförs och mer personal anställs för att stärka kommunens arbete med miljöfrågor och hållbar utveckling.

500´

Särskolan har stora utmaningar och behovet av denna verksamhet ökar för varje år som går. Idag är det svårt att säkerställa kvalitet då det finns ett strukturellt underskott som vi kommer balansera. 2,8milj

LSS verksamhetens kärna har länge varit bortprioriterad till förmån för lokalinvesteringar. Nu tillskjuts det resurser till mer personal och fler aktiviteter.

500´

Avgift för simskolan har införts men inte fått den effekt man ville. Därför minskar vi avgiften så fler kan anmäla sina barn.

150´

Hitta samverkansformer mellan kulturskola, föreningsliv och Folkhögskolan för att bättre utnyttja dessa eminenta resurser och hitta goda förbilder för våra barn.

200´

Det förebyggande arbetet i kommunen för att fler barn ska klara skolan, unga inte ska hamna i utanförskap och andra destruktiva beteende måste växlas upp. En tvärprofessionell grupp, inkl politisk ledning, tillsätts i syfte att ta fram förslag på viktiga förebyggande satsningar för barn och unga samt deras familjer.

500´

Fler människor måste komma i arbete och inom ramen för kommunens uppdrag finns där mer att göra och samverkan med det lokala näringslivet kan bli mycket bättre.

1milj

En fördjupad demokrati är ett måste för Skurup. Politiken måste samarbeta mer, inte mindre och därav inrättades ett beredningsutskott som nu finansieras. Det görs också en behövlig översyn av delegationsordningarna och en översyn av kommunens avtalsuppföljning samt upphandlingsverksamhet. Förslag på åtgärder sak tas fram i syfte att öppna upp kommunen.

1milj

Ekonomienheten behöver stärkas upp för att måluppföljning och träffsäkerheten i prognoser ska bli bättre. Detta är viktigt inte minst för kommunens långsiktiga planering av verksamheternas behov.

500´

Kommunens hyror ökar för varje år. För att möta de kommande hyreshöjningarna p.g.a nya hyresmodellen avsätts 4milj för att stärka förvaltningarnas ekonomi.

4milj

Kommunstyrelsen ska under ska ha möjligheten att besluta om olika utredningar samt fatta beslut som kan finansieras inom egen ram.

500´

 Totalt: 24,8 miljoner i ytterligare satsningar

Förändringar i budgetuppdrag samt beslut om nya:

  • Besparingspremien tas bort. Personal ska inte behöva rationalisera bort sig själva. Budgetansvar åligger resp chef.
  • Andelen visstidsanställda ska minska till förmån för tillsvidareanställningar samt antalet delade turer ska minskas.
  • En tillfällig paus för en genomlysning av investeringsvolymen görs. Syftet med genomlysningen ska vara att framtida investeringar ska vara noga analyserade, behovsprövade och finansierade. En ny reviderad investeringsplan ska tas fram.
  • Att se över lokalförsörjningsplanen som tidigare antagits av Ks med huvudfokus på skollokaler.
  • Medel till budgetramen för migrations- och integrationsverksamhet i syfte att erbjuda nyanlända inom ramen för etableringen och bosättningslagen möjlighet att få bidrag till en eventuell permanent återresa, tas bort.
  • Byalagen, Likställighetsprincipen måste råda och byalagen uppmanas söka föreningsstöd på samma villkor som andra.

Skurup 2021-12-13

Lena Axelsson, S                                                   Jörgen Sjöslätt, C               

Kerstin Peterson-Brodda, L                                   Sven-Åke Strandberg, Kv