Detta har vi gjort

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Den förra visionen, som antogs under Alliansen tid vid makten, misslyckades. Kommunen växte inte som planerat därför att ledningen prioriterade låg skatt framför utveckling. Detta har vi ändrat på.

Vi arbetar hårt för att uppfylla Vision 2030, som bland annat innebär att vi ska ha 18.000 invånare år 2030. Den ökade skattekraft som detta medför, innebär att vi kommer att få råd att göra större satsningar inom visionens viktigaste områden, utbildning, trygghet, omsorg, kultur och fritid, boende och näringsliv. Hittills har vi lyckats med befolkningsutvecklingen, men det krävs fortsatta satsningar på bostadsbyggandet, näringslivet och den mjuka sektorn om vi ska nå ända fram.

Så här gjorde vi:

Ekonomin och budgetprocessen

Vi började med att ge tillbaka kontrollen över ekonomin till kommunfullmäktige. Alliansens budgetprocess var byggd på förra årets budget, uppräknad med nya önskemål från verksamheten. Kopplingen till det verkliga utfallet fanns inte. Resultatet blev att skillnaden mellan prognos och verkligt utfall blev stor och ökade år från år. Efter åtta månader såg det ut som om det skulle bli stora underskott, förvaltningarna tog fram osthyveln och sparade pengar på fel ställe, ofta i onödan. Fullmäktige tappade kontrollen och revisorerna klagade över den dåliga överensstämmelsen mellan prognos och verklighet. Vi tog tillbalka kontrollen genom att noga följa upp det verkliga utfallen och anpassa budgeten efter dessa.

Att prioritera skattesänkningar fungerar inte i en kommun som ska utvecklas. Resultatet av Alliansens 12 år blev stagnation och att kommunens soliditet halverades. Dessutom eftersattas fastighetsunderhållet på ett sådant sätt att det blev bättre ekonomi att bygga en ny högstadieskola än att restaurera den befintliga skolan. Men fortfarande återstår stora satsningar på grund av eftersatt underhåll av kommunens fastigheter. Vi har byggt två nya förskolor och en ny, toppmodern, högstadieskola är snart klar. Att ge barn och unga de bästa förutsättningarna är att satsa på framtiden.

Ökat bostadsbyggande

Bostadsbyggandet stod still under Alliansens tid vid styret. Det har vi ändrat på. Vi ser nu att antalet sökta och beviljade bygglov ökar och att detaljplaneringen av flera områden har påbörjats. Hela det planerade  handelsområdet i Skurup är nästan klart.

Vi vill värna och utveckla allmännyttan! Det ska byggas fler bostäder som vanligt folk har råd att bo i. Vi vill storsatsa på bostadsbyggande till rimliga hyreskostnader för att möta upp till det behov som finns. Skurupshem har en viktig roll i bostadsförsörjningen, och skall säkra att visionen om 18.000 invånare  år 2030 blir verklighet.

Moderaterna har under mandatperioden velat sälja ut stora delar av allmännyttan, vilket vi säger bestämt nej till.

Fler och välmående företag

Under 2016 och 2017 ökade näringslivsrankingen från plats 218 till plats 72.  Näringslivet har förstått att stagnation har vänts till utveckling i Skurups kommun. De nya företagen är viktiga liksom den kontinuerliga dialogen med företagen. Samverkan mellan arbetsgivare och fack är nyckel till en framgångsrik verksamhet. Företagen är en förutsättning för nya arbetstillfällen och därmed nya skatteintäkter. Näringslivsutvecklingen, som kontinuerligt stimuleras av kommunen, är mycket glädjande.

Förbättrade villkor för personalen 

 Skurup ska ha goda villkor för personalen. Detta är viktigt, dels för att kommunen ska kunna erbjuda skurupsborna en god service, men även för att vara en attraktiv arbetsgivare.

Personalen i kommunens verksamheter gör ett fantastiskt arbete och lägger ner själ och hjärta i att förbättra servicen till våra kommuninvånare. Under den gångna mandatperioden har vi rullat ut flera personalsatsningar, med bland annat lönepåslag över genomsnittet och fördubblat friskvårdsbidrag. Samtidigt vet vi att situationen fortfarande är ansträngd för en del personalgrupper. Därför vill vi satsa än mer på våra anställda kommande mandatperiod.

Det handlar om att anställa fler och göra om visstider till tillsvidareanställningar. Som anställd i Skurups kommun ska man också ha rätt till heltid.

Tiden är förbi då våra anställda fick stå tillbaka på grund av Alliansens skattesänkningar. Våra medarbetare ska kunna växa i sina yrkesroller och känna stolthet över sitt arbete.