Respekt för de äldre

Respekt för den äldre generationen

Dagens äldre har lagt grunden för vårt välfärdssamhälle. Genom sitt arbete har de skapat

de förmåner som gör att vi i dag är friskare och lever längre än någonsin. Vi står upp för dem som byggt upp vårt välstånd.

Alla pensionärer ska kunna leva på sin pension. Vi prioriterar att minska de ekonomiska klyftorna mellan arbete och pension. Skillnaderna mellan mäns och kvinnors pensioner måste också minska. Därför ska heltid som norm gälla på hela arbetsmarknaden, föräldraskapet bli mer jämställt och lönediskriminering bekämpas. Så kan också en jämställd pension uppnås.

Vi socialdemokrater i Skurup vill att de äldres insatser för vårt samhälle värderas högre. Den service vi ger våra äldre medborgare ska vara riktmärken för våra framgångar. Vi ska ge de äldre den bästa omsorgen, möjlighet till meningsfullhet och samvaro. Ingen ska tvingas åldras i ofrivillig ensamhet.

Många äldre lever ett aktivt liv, men för andra ökar ensamheten. Vi socialdemokrater vill bidra till att minska den psykiska ohälsa som kan uppstå genom isolering. Vi vill förbättra äldres möjligheter att skapa nätverk och ta del av aktuell samhällsinformation. Tillgängligheten till biblioteksverksamhet och kultur- och föreningsliv behöver också säkras för den äldre generationen.

För många är det en trygghet att kunna bo kvar hemma så länge som möjligt. Kontinuiteten i hemtjänsten behöver däremot förbättras, så att den äldre oftare möter samma personal. När det inte längre känns tryggt hemma ska det finnas plats på ett äldreboende. Personalen där ska ha tid att se varje människa. Maten till de äldre ska vara näringsrik, ekologisk och välsmakande. Ursprung för råvaror ska lyftas fram och väljas med omsorg för allas hälsa och miljö.

I Skurup ska vi arbeta för att stärka den enskildes självbestämmande och integritet. Individen ska ges förutsättning till att göra egna val samt ha inflytande över stödets utformning samt i möjligaste mån bestämma, hur och av vem det ska ges. Vi vill kunna ge en trygg äldreomsorg för alla. Skattemedel till äldreomsorgen ska därför gå till de äldres välfärd. Syftet med äldreomsorgen ska inte vara vinst.

Vi Socialdemokrater i Skurup vill verka för att sjukvården prioriterar samordnade insatser kring äldre med stort vårdbehov. Geriatriken och dess kompetensområde måste få större utrymme och mer resurser avsättas till detta både i sluten- och öppenvård. Fallskador och skador i hemmet orsakar stort lidande och stora kostnader för samhället och kan förebyggas genom utökad kommunal fixartjänst och föreningsbidrag till friskvårdsaktiviteter.

Vi Socialdemokrater i Skurup vill aktivt verka för en bättre samordning mellan kommunens äldreomsorg och tandvård i syfte att förbättra tandhälsan och livskvaliteten för de äldre. Åldrande innebär en starkt ökad risk för dålig munhälsa. Äldre tappar ofta kontakt med tandvården framförallt de kroniskt sjuka äldre som bor kvar hemma. Allt fler, allt sjukare människor som bor kvar hemma och orkar inte längre med tandvårdsbesöken. Många äldre har inte råd att gå till tandläkaren. Vi har fortfarande en stor andel fattigpensionärer som löper risk för snabb försämring av munhälsan av ekonomiska skäl. Eftersom de äldres situation är så komplex behövs egentligen alltid samarbete över professionsgränserna sjukvård/tandvård och mellan kommun och region. Kommunen måste bli bättre på att informera om de olika tandvårdsstöd som finns för äldre och vilka som har rätt till munhälsobedömning.

 Vi Socialdemokrater i Skurup vill att:

  • äldreboende säkras till alla som behöver – ingen ska tvingas åldras i ofrivillig ensamhet
  • äldre så långt det är möjligt möter samma personal från hemtjänsten
  • syftet med äldreomsorg inte ska vara vinst
  •  all mat som serveras till äldre i kommunens verksamheter ska vara ekologisk, vällagad, näringsriktig och god
  • pensionärsorganisationernas friskvårdsaktiviteter stärks för att uppmuntra olika träningsformer och möjliggöra anläggning av boulebana inomhus
  • mer resurser avsätts till att förebygga fallskador i hemmet tex fixartjänster
  • regionalt verka för att dedikerade tandvårdsteam finns på äldrevårdsmottagningen vid vårdcentralerna
  • tandvård alltid ska tas upp vid biståndsbedömning och att äldre som är berättigade till tandvård ska få det
  • regionalt verka för att pensionärsrabatter införs för kollektivtrafik i Skåne

Målet är att Skurup ska vara Skånes äldrevänligaste kommun.