Skola i toppklass

Skola i toppklass – vi rustar framtidens generationer

Vi ska tro på barnen, så att de vågar tro på sig själva, visa dem att övning ger färdighet, att de med stöd kan ta sig igenom svårigheter. I skolan ska kunskap sättas i första rummet. Höga förväntningar och tro på att alla kan lyckas ska möta eleverna varje dag.

Socialdemokraterna i Skurup har drivit igenom stora investeringar för att möta behovet av nya lokaler som är mer anpassade till pedagogisk undervisning, vilket resulterat i bygget av en ny skola. Vår ambition är att de nya lokalerna också kan locka motiverade och duktiga pedagoger som är en bristvara i de flesta kommuner. Skurup var i senaste rankingen av skolkommuner topp 5 i Skåne. Vårt mål är att vara Skånes bästa skolkommun 2020. För att säkra dettarävs satsningar både för att kunna attrahera och behålla de bästa pedagogerna och ett ökat fokus på kunskap med fler tidiga insatser och stärkt kvalitet på undervisningen.

Vi socialdemokrater tror på en jämlik skola. Det är i mötet mellan elever med olika bakgrund och perspektiv som ny kunskap skapas och som våra barn och unga kan rustas att bli aktiva medborgare i ett demokratiskt och jämlikt samhälle. Vi Socialdemokrater i Skurup vill säkra upp att all verksamhet tillämpar alla människors lika värde och att kvinnor och män ges samma möjligheter. Vi vill att anställda inom förskolor och skolor ska ha hög kompetens inom genuspedagogik och är medvetna hur könsnormer påverkar våra beteenden och val. Som arbetsgivare vill vi signalera redan till små barn att kommunens medarbetare arbetar under likvärdiga villkor och därför också erhåller arbetskläder av kommunen. Negativ särbehandling får aldrig bero på kön.

Vi behöver rusta våra barn och unga för utmaningar idag och i framtiden. Vi vill därför att skolan prioriterar en kunskapsutveckling inom kultur, digitalisering och klimatomställning. Vi vill också fortsatt stödja ungas möjlighet till fördjupning inom ledarskap och entreprenörskap genom att skola och näringsliv samarbetar och genomför olika utvecklingsprogram som t ex Ung entreprenör.

Förskolan har en central roll att bygga upp tilliten till den egna förmågan och samspel och samhörighet med andra. Vi tror att detta görs bäst i mindre, trygga och utvecklande miljöer. Vi socialdemokrater i Skurup vill därför värna småskalighet inom förskola men även de befintliga byskolorna upp till årskurs 6.

Lönefrågan för läraryrket är prioriterad i Skurup då tidigare eftersläpning jämfört med andra kommuner ännu inte är i mål. Vi Socialdemokrater i Skurup kommer fortsätta att prioritera löner för anställda i kommunen och avsätta mer löneutrymme per år än vad de centrala avtalen ger.

Ledarskapet i skolan är ofta avgörande för den pedagogiska utvecklingen och för att pedagoger ska trivas och få bästa förutsättningar att fullt ut ge alla elever bästa tänkbara lärandemiljö. Vi Socialdemokrater tror att arbetet behöver organiseras så att det finnas utrymme för lärare att fokusera på undervisning och skapa studiero med fler lärarassistenter och andra vuxna i skolan.

Barn och ungas psykiska ohälsa är stor och ökar oroväckande. Inte sällan är mobbning eller krav från skolan orsaker till upplevd oro och ångest. Den fysiska inaktiviteten är också ett samhällsproblem där vi allt tidigare behöver träna barn att få in daglig rörelseglädje och avslappning i en omgivning med snabba kickar och ständig uppkoppling. Vi måste kraftfullt arbeta på för att minska den negativa trenden. Vi börjar nu allt tidigare med ett förebyggande arbete vid mödravårdscentraler/barnavårdscentraler. Etablering av familjecentraler med tillgängliga socionomer och barnsjuksköterskor gör att Skurup nu har tagit ett omtag i frågan.

Vi Socialdemokrater i Skurup vill satsa förebyggande genom att uppmuntra skolan att i högre grad göra individuella anpassningar för ökad studiemotivation, öka möjligheterna till läxhjälp, extrastöd och elevhälsa. Vi vill att elevhälsan jobbar mer proaktivt för att tidigt uppmärksamma och förebygga risker för psykisk ohälsa. Vi vill även verka för en bättre samverkan mellan skolhälsovård, öppenvårdspsykiatrin och ungdomsmottagningen och att tillgänglighet till samtalsstöd och psykologisk rådgivning/behandling för elever med behov av särskilt stöd förbättras. Skolan kan bli än bättre på att uppmuntra daglig fysisk aktivitet. Vi vill därför stödja fler samarbeten mellan lokala föreningar och skola/fritids för att få igång aktiviteter på skolorna. För att möta barn och ungdomars behov av meningsfull fritid bör tillgänglighet till fritidsgårdar förbättras. Förebyggande arbete kring anti-droger och alkohol/tobak måste fortsatt stärkas och kommunens uppsökande verksamhet med bl a fältsekreterare bör utökas.

I Sverige är FN:s Barnkonvention sedan länge ratificerad och barn stärks i sin kunskap om vilka rättigheter som de har. Enligt förslag kommer Barnkonventionen införas i svensk lag 2020. Barns rätt till inflytande i beslut som rör dem behöver stärkas i alla delar, inte minst beslut i sociala och familjära angelägenheter. Barnets bästa tillämpas fortfarande inte fullt ut. När vi t ex utvärderar mottagandet av ensamkommande barn så måste vi bättre kunna stå upp för deras intressen i asylprocessen och även förbättra deras möjligheter att gå kvar och fullgöra skolgång i den kommun som de rotat sig. Socialdemokraterna i Skurup driver på för en mer human flyktingpolitik som ser bättre till barnets bästa och särskilt ömmande omständigheter. Barn och unga, som rotat sig under flera år i Sverige, ska inte utvisas, utan få möjlighet att stanna och bygga en framtid här. Vi vill även att asylsökande ensamkommande barn ska kunna bo kvar i kommunen och avsluta sin skolgång även efter 18-årsdagen. Det vinner vi alla på.

Vi socialdemokrater i Skurup vill att:

  • insatser för ungas ohälsa prioriteras genom kraftigt utökad elevhälsa och uppmuntran av mer fysisk aktivitet
  • småskalighet inom förskola och skola upp till årskurs 6 värnas
  • satsningen på lärares löne- och karriärutveckling fortsätter
  • lärare ska få mer tid till undervisning genom att anställa andra yrkesgrupper i skolan
  • kunskapsutveckling inom kultur, digitalisering och klimatomställning särskilt stärks
  • fler unga får möjlighet till fördjupning inom ledarskap och entreprenörskap
  • anställda i förskola och skola stärks i sin medvetenhet kring könsnormer och att genuspedagogik tillämpas
  • tillgängligheten på fritidsgårdarna förbättras och att kommunens uppsökande verksamhet på kvällar och helger utökas
  • förebyggande arbete mot droger, alkohol och tobak stärks
  • hantering av ensamkommande barn förbättras både genom tillämpning av barnkonventionen i asylprocessen och att deras möjlighet att fullgöra skolgång förbättras

Målet är att Skurup ska vara Skånes bästa skolkommun.